V oblasti ochrany pred požiarmi ponúkame:

  • vykonávanie odbornej poradenskej činnosti

  • organizovanie školení a overovaní vedomostí z predpisov platných na úseku ochrany pred požiarmi

  • vedenie základnej dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, harmonogramu preventívnych protipožiarnych prehliadok, harmonogramu kontrol stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na hasenie požiarov

  • kontrolu stavu a úrovne protipožiarnej bezpečnosti, vrátane dodržiavania systémových a programových dokumentov, stavu pracovísk (objektov, komunikácií, miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru), dodržiavania predpisov a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti a i.

  • zisťovanie a hodnotenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o protipožiarnu bezpečnosť

  • spoluprácu pri zisťovaní a hodnotení zdrojov a príčin vzniku požiarov, spoluprácu s vedúcimi pracovníkmi objednávateľa pri vypracúvaní dokumentov, návrhov na riešenie, kontrol atď., ako aj s orgánmi štátneho odborného dozoru a i.

  • dodanie prenosných hasiacich prístrojov a iných požiarnotechnických zariadení, 

  • zabezpečenie revízií a prehliadok...

Kontakt

BPQ, s.r.o.
Vajanského námestie 2
036 01 Martin

DO Strojár č.d. 413/A
0903 552 842
0903 518 901
IČO 36650854
DIČ 2022216240
bpq.sro