Kurzy prvej pomoci

Spoločnosť BPQ, s.r.o. je na základe Rozhodnutia MZ SR č. Z34147/2011-OZdV oprávnená organizovať kurzy prvej pomoci.

Kurzy sú tematicky prispôsobené zameraniu skupiny uchádzačov, napr. pre:

 • uchádzačov o vodičské oprávnenie
 • vodičov
 • zamestnancov
 • školy
 • iných záujemcov.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom našich kontaktov, formulára na stránke alebo vyplnením a zaslaním prihlášky.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponúkame

 • školenia novoprijatých zamestnancov
 • periodické školenia zamestnancov
 • školenia vedúcich pracovníkov
 • školenia zamestnancov pracujúcich vo výške
 • školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
 • školenia zamestnancov zamerané na poskytovanie prvej pomoci v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ochrana pred požiarmi:

Ponúkame školenia zamestnancov z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

 • školenia novoprijatých zamestnancov
 • opakované školenia zamestnancov
 • školenia vedúcich pracovníkov
 • odborná príprava zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok (protipožiarna hliadky právnickej osoby, pracoviska)
 • odborná príprava zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

Kontakt

BPQ, s.r.o.
Vajanského námestie 2
036 01 Martin

DO Strojár č.d. 413/A
0903 552 842
0903 518 901
IČO 36650854
DIČ 2022216240
bpq.sro