Činnosť bezpečnostnotechnickej služby zahŕňa

  • odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • vedenie základnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy (politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hodnotenie nebezpečenstiev a posúdenie rizika, zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov atď.)

  • metodické usmerňovanie zamestnancov

  • organizovanie školení a oboznamovania zamestnancov so zameraním na predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, školení vedúcich pracovníkov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

  • kontrolu stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, stavu pracovísk (objektov, komunikácií, strojov, technologických a pracovných postupov)

  • kontrolu dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, zákazov, podmienok odbornej spôsobilosti, používania pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov

  • spoluprácu v rámci pracovných skupín pri zisťovaní a hodnotení nebezpečenstiev, úrazových rizík a iných ohrození zdravia zamestnancov, pri zisťovaní zdrojov a príčin vzniku nežiaducich udalostí

  • spoluprácu so zástupcami zamestnancov, pracovnou zdravotnou službou, komisiou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s orgánmi štátneho odborného dozoru, orgánmi na ochranu zdravia a pod.