Obráťte sa na nás, keď: 

  • potrebujete poradiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) alebo ochrany pred požiarmi (OPP)
  • potrebujte spracovať dokumentáciu BOZP alebo dokumentáciu OPP
  • potrebujete zabezpečiť činnosť bezpečnostnotechnickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • potrebujete zabezpečiť činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
  • potrebujete zabezpečiť činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. 
  • potrebujete vyškoliť zamestnancov, zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP a OPP
  • potrebujete absolvovať kurz prvej pomoci alebo vyškoliť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci
  • potrebujete označiť priestory a pracovné prostriedky bezpečnostným značením
  • potrebujete vybaviť pracoviská prenosnými hasiacimi prístrojmi, hydrantmi lekárničkami...

Kontakt

BPQ, s.r.o.
Vajanského námestie 2
036 01 Martin

DO Strojár č.d. 413/A
0903 552 842
0903 518 901
IČO 36650854
DIČ 2022216240
bpq.sro