Obráťte sa na nás, keď: 

  • potrebujete poradiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) alebo pracovnej zdravotnej služby (PZS)
  • potrebujte spracovať dokumentáciu v rámci uvedených služieb
  • potrebujete zabezpečiť činnosť bezpečnostnotechnickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
  • potrebujete absolvovať kurz prvej pomoci alebo vyškoliť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci
  • potrebujete zabezpečiť činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
  • potrebujete zabezpečiť činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.
  • potrebujete zabezpečiť pre svojich zamestnancov dohľad nad pracovnými podmienkami, resp. PZS v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • potrebujete vyškoliť zamestnancov, zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP a OPP
  • potrebujete označiť priestory a pracovné prostriedky bezpečnostným značením
  • potrebujete vybaviť pracoviská prenosnými hasiacimi prístrojmi, hydrantmi, lekárničkami...

Pridať komentár

Zvýraznené položky sú povinné.

Kontakt

BPQ, s.r.o.
M. R. Štefánika 10
036 01 Martin
0903 552 842
0903 518 901
IČO 36650854
DIČ 2022216240
bpq.sro