OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ponúkame Vám: 

  • odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) alebo pracovnej zdravotnej služby (PZS
  • spracovanie dokumentácie v rámci uvedených služieb
  • zabezpečenie činnosti bezpečnostnotechnickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci dodávateľskou formou
  • organizovanie kurzov prvej pomoci a školení zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci
  • zabezpečenie činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
  • zabezpečenie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. 
  • zabezpečenie pre svojich zamestnancov dohľadu nad pracovnými podmienkami, resp. PZS v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • organizovanie školení zamestnancov, zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP a OPP
  • dodanie bezpečnostného značenia pre priestory a pracovné prostriedky 
  • dodanie prenosných hasiacich prístrojov, lekárničiek...